Všeobecné obchodné podmienky

Článok I
Výklad pojmov

 1. Pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok e-shopu LEVOSPHERE sa použijú nižšie uvedené definície a pojmy s nasledujúcim významom:
  1. Cenník je dokument vydaný Dodávateľom a sprístupnený na Portáli stanovujúci jednorazovú cenu alebo pravidelne opakovanú platbu ceny Produktov a Služieb (okrem Služieb na mieru) poskytovaných Dodávateľom v mene euro s DPH aj bez DPH a cenu spôsobov doručenia Produktov s DPH aj bez DPH, ako aj ďalšie položky uvedené v týchto VOP. Cenník je účinný odo dňa, ktorý je v ňom uvedený a Dodávateľ ho môže meniť za podmienok uvedených v týchto VOP.
  2. Dodávateľ je obchodná spoločnosť LEVOSPHERE s.r.o. so sídlom Žižkova 9, 811 02, Bratislava - Staré Mesto, IČO 36 775 177, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 45872/B, e-mail: [email protected], telefón: +421 911 055 050.
  3. Elektronický dokument znamená dokument v elektronickej forme vo formáte pdf, ePub alebo Smarteca, ktorý je predmetom autorského práva alebo obchodného tajomstva, resp. know-how Dodávateľa a ktorý na základe Objednávky Dodávateľ zašle Objednávateľovi na ním určenú e-mailovú adresu alebo umožní Objednávateľovi jeho stiahnutie z Portálu.
  4. Holistický dotazník znamená súhrn otázok na lepšie pochopenie strategických zámerov a podnikania Objednávateľa.
  5. Karty znamenajú tlačenú kartovú hru, ktorá je predmetom autorského práva Dodávateľa alebo tretej osoby, ktorá poskytla Dodávateľovi právo Karty za odplatu distribuovať iným osobám.
  6. Kniha znamená tlačenú knihu, ktorá je predmetom autorského práva Dodávateľa alebo tretej osoby, pričom táto tretia osoba poskytla Dodávateľovi právo Knihu za odplatu distribuovať ďalej.
  7. Konzultácia je Služba, ktorej obsahom je poskytovanie jednorazového poradenstva na vopred dohodnutú tému Dodávateľom Objednávateľovi, a to v on-line alebo v osobnej forme a v časovej dĺžke a za odplatu uvedenú v Cenníku.
  8. Mentoring je Služba poskytovaná Dodávateľom Objednávateľovi, ktorej obsahom je poskytovanie opakovaného poradenstva v rámci tematických okruhov spadajúcich pod predmet podnikania Dodávateľa, a to v on-line alebo v osobnej forme a v časovej dĺžke a za odplatu uvedenú v Cenníku.
  9. Newsletter je elektronický prehľad noviniek týkajúcich sa Dodávateľa a noviniek v oblasti marketingu a súvisiacich odboroch, ktorý Dodávateľ zasiela na e-mailové adresy Registrovaných užívateľov alebo iných užívateľov Portálu, ktorí s tým vyjadrili súhlas.
  10. Objednávateľ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle prostredníctvom Portálu elektronickú objednávku Produktov alebo Služieb Dodávateľovi. Objednávateľ môže a nemusí byť Registrovaným používateľom okrem Objednávateľa Predplateného obsahu, ktorý musí byť Registrovaným užívateľom vždy.
  11. Objednávka znamená objednávku zadanú Objednávateľom prostredníctvom Portálu adresovanú Dodávateľovi, ktorej predmetom je dodanie Produktu alebo poskytnutie Služby (okrem Služby na mieru).
  12. On-line kurz znamená jeden alebo viacero videozáznamov alebo iných inštruktážnych materiálov, postupujúc podľa ktorých bude Objednávateľovi sprístupnený postup možnej prípravy podkladov pre podnikanie a marketing.
  13. Podmienky spracovania OÚ znamená podmienky spracovania osobných údajov Objednávateľa – fyzickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej konať v mene Objednávateľa – právnickej osoby.
  14. Portál je webové sídlo Dodávateľa www.levosphere.sk.
  15. Predplatený obsah je súbor informácií na Portáli, ktoré sú prístupné Objednávateľovi až po zaplatení predplatného uvedeného v Cenníku vo frekvencii, ktorú si Objednávateľ zvolí.
  16. Produkt znamená spoločné označenie pre Elektronický dokument, Knihu, Karty alebo iný tovar.
  17. Profil znamená časť Portálu, ktorá je priradená konkrétnemu Registrovanému užívateľovi, kde má k dispozícii informácie o svojich Objednávkach, zálohových faktúrach, faktúrach (daňových dokladoch) a v rámci ktorého má Registrovaný užívateľ možnosť prístupu k dodatočnému obsahu (vrátane Predplateného obsahu), zmeniť svoje fakturačné údaje, udeliť alebo zrušiť súhlas so zasielaním Newslettra, zmeniť svoje heslo, zadať alebo vymazať referenciu, zarezervovať si stretnutie v rámci Mentoringu alebo deaktivovať Profil.
  18. Registrácia znamená zadanie údajov špecifikovaných v článku II bode 2. alebo 3. týchto VOP Dodávateľovi prostredníctvom Portálu.
  19. Registrovaný užívateľ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykoná Registráciu na Portáli a ktorej Dodávateľ na základe Registrácie vytvorí Profil.
  20. Spotrebiteľ znamená Objednávateľa, ktorý je fyzickou osobou – nepodnikateľom alebo fyzickou osobou, ktorá síce je podnikateľom, ale pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
  21. Služba znamená spoločné označenie pre sprístupnenie On-line kurzu, Predplatený obsah, Konzultácia, Mentoring a Služba na mieru.
  22. Služba na mieru znamená Službu vytvorenú Dodávateľom v konkrétnej ponúkanej oblasti podľa špecifických potrieb Objednávateľa, cenovú ponuku ktorej si Objednávateľ od Dodávateľa môže vyžiadať on-line prostredníctvom Portálu, ale ktorá sa neobjednáva ani neposkytuje on-line.
  23. VOP znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky e-shopu LEVOSPHERE, schválené Dodávateľom a účinné v deň uvedený v ich záverečných ustanoveniach. Dodávateľ je oprávnený VOP meniť za podmienok v nich uvedených. VOP sú zverejnené na Portáli.
  24. Zmluva znamená právny úkon uzatvorený v elektronickej forme medzi Objednávateľom a Dodávateľom, ktorého obsahom je dodanie Produktu alebo poskytnutie Služby (okrem Služby na mieru) za odplatu uvedenú v Cenníku na základe Objednávky. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú VOP a Cenník.
 2. Pokiaľ sa v týchto VOP hovorí o e-mailovej adrese Objednávateľa, má sa na mysli jeho e-mailová adresa zadaná pri Registrácii na Portál, ak neskôr preukázateľne písomne neoznámil Dodávateľovi svoju inú e-mailovú adresu.
 3. Ak z kontextu nevyplýva iný zámer:
  1. názvy článkov týchto VOP sú uvedené najmä z dôvodu prehľadnosti a nemajú vplyv na ich interpretáciu a výklad,
  2. každý odkaz na osobu (najmä Dodávateľa a Objednávateľa) zahŕňa aj jej právnych nástupcov, ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade so Zmluvou,
  3. slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a slová mužského rodu zahŕňajú aj ženský rod a naopak,
  4. odkazy na články a body sú odkazmi na články a body týchto VOP.

Článok II
Registrácia na Portáli a prihlasovanie na Portál

 1. Registrácia je dobrovoľná a nie je podmienkou zadania Objednávky. Objednávateľ však musí vykonať Registráciu, ak predmetom Objednávky je On-line kurz a Predplatený obsah. V takom prípade Dodávateľ v osobitnom e-mailovom oznámení zaslanom po akceptácii Objednávky (článok III bod 4. týchto VOP) a úhrade jednorazovej ceny za On-line kurz alebo prvej z pravidelných opakovaných platieb ceny za Predplatený obsah oznámi Objednávateľovi údaje za účelom Registrácie (e-mailovú adresu Objednávateľa a náhodne vygenerované prístupové heslo), prostredníctvom ktorých Objednávateľ prvýkrát vykoná svoju Registráciu. Objednávateľovi sa odporúča, aby si bezodkladne po prvej Registrácii zmenil prístupové heslo.
 2. Pri Registrácii Objednávateľ – fyzická osoba nepodnikateľ zadáva nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mail a zvolené heslo a Objednávateľ – fyzická osoba podnikateľ okrem toho aj obchodné meno, adresu miesta podnikania, IČO, DIČ a IČ DPH (ak je pridelené). Ak je súčasťou Registrácie Objednávka, ktorej predmetom je Produkt, použijú sa na Registráciu ustanovenia týchto VOP vzťahujúce sa na takúto Objednávku (čl. III bod 2. týchto VOP).
 3. Pri Registrácii Objednávateľ – právnická osoba zadáva nasledujúce údaje: meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za právnickú osobu, obchodné meno, adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené), e-mail, zvolené heslo a telefónne číslo. Ak je súčasťou Registrácie Objednávka, ktorej predmetom je Produkt, použijú sa na Registráciu ustanovenia týchto VOP vzťahujúce sa na takúto Objednávku (čl. III bod 2. týchto VOP).
 4. Fyzická osoba vykonávajúca Registráciu pri jej dokončení vyhlasuje, že všetky zadané údaje sú pravdivé a že je oprávnená konať za Objednávateľa vrátane oprávnenia použiť osobné údaje Objednávateľa – fyzickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej konať za Objednávateľa – právnickú osobu, ak ide o odlišnú osobu od fyzickej osoby vykonávajúcej Registráciu.
 5. Registrácia a následné prihlasovanie na Portál sa uskutočňuje pomocou prihlasovacieho mena a hesla, pričom prihlasovacím menom je e-mailová adresa, ktorú Objednávateľ používa a heslo si Objednávateľ sám zvolí (okrem prípadu podľa bodu 1. tohto článku, keď mu bolo zaslané Dodávateľom prostredníctvom Portálu). Pravidlá bezpečnosti hesla a frekvenciu jeho obmeny stanoví Dodávateľ.
 6. Pokiaľ bude pri Registrácii Objednávateľom vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže Dodávateľ zadaný e-mail použiť tiež na zasielanie Newslettra. Po Registrácii bude každému Objednávateľovi vytvorený Profil. Prostredníctvom tohto Profilu budú Objednávateľovi sprístupnené Služby (okrem Služby na mieru), osobitne On-line kurzy alebo Predplatený obsah, vytvárané Objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre Objednávateľa.
 7. Pri Registrácii, následnom prihlasovaní na Portál a pri práci s ním je Objednávateľ
  1. nebude prezrádzať iným osobám svoje prihlasovacie údaje,
  2. nebude reagovať na e-mailové výzvy na zmenu hesla,
  3. pri strate zariadenia, na ktorom mal predvolené prihlasovacie údaje na Portál, bude bezodkladne informovať o tejto skutočnosti Dodávateľa,
  4. bude dbať na bezpečnosť svojho zariadenia, najmä inštalovaním antivírusových a antistopovacích programov/aplikácií.
 8. Objednávateľ sa zaväzuje prihlasovacie údaje na Portál chrániť pred prezradením, stratou alebo zneužitím a neumožniť žiadnej osobe použiť ich. V prípade, že Objednávateľ túto svoju povinnosť poruší, preberá zodpovednosť za akékoľvek zmeny v týchto prihlasovacích údajoch, ktoré môže vykonávať len Objednávateľ. V takom prípade Dodávateľ nezodpovedá za akékoľvek zmeny týchto údajov vrátane zadávania, zmien a rušenia Objednávok, sprístupnenie alebo úpravu osobných údajov Objednávateľa alebo iných osôb ani za akékoľvek iné zmeny, o ktorých je s prihliadnutím na všetky okolnosti zrejmé, že sa Dodávateľ mohol domnievať, že sú vykonávané na základe pokynu alebo dispozície Objednávateľa.
 9. Objednávateľ zodpovedá za správnosť, aktuálnosť a legálne nadobudnutie údajov, ktoré oznámi Dodávateľovi e-mailom, prostredníctvom Portálu či inak a je povinný chrániť svoje prihlasovacie údaje pre vstup na Portál pred zneužitím. V prípade, že Objednávateľ zistil, že prihlasovacie údaje stratil, boli mu odcudzené alebo už nie sú aktuálne, zaväzuje sa túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť Dodávateľovi. Do okamihu doručenia tohto oznámenia vychádza Dodávateľ zo základného predpokladu, že osoba, ktorá s ňou komunikuje prostredníctvom Portálu, je Objednávateľ, ktorého prihlasovacie údaje boli pri vstupe na Portál použité.
 10. Ak Objednávateľ zabudol heslo potrebné na prihlásenie na Portál, Dodávateľ mu umožní na jeho žiadosť heslo si zmeniť prostredníctvom bezpečnostného tokenu s obmedzenou časovou platnosťou 30 minút.
 11. Objednávateľovi môže Dodávateľ z dôvodov hodných osobitného zreteľa jednostranne zablokovať prístup do jeho Profilu. O zablokovaní prístupu a jeho dôvodoch sa Objednávateľ môže dozvedieť z e-mailovej správy zaslanej Dodávateľom na e-mailovú adresu Objednávateľa. Keď dôvody zablokovania prístupu pominú, Dodávateľ Objednávateľovi prístup do jeho Profilu znovu obnoví.
 12. Deaktivovanie Registrácie na Portáli a jeho dôvody sú upravené v článku X bode 10. až 12. týchto VOP.

Článok III
Vytvorenie a zadanie Objednávky, informovanie o stave Objednávky

 1. Objednávateľ si môže prostredníctvom Portálu objednať Produkt alebo Službu, pri ktorých je uvedené tlačidlo označené „KÚPIŤ“ alebo s označením rovnakého významu.
 2. Po stlačení tlačidla označeného „KÚPIŤ“ alebo s označením rovnakého významu sa objednaný Produkt alebo Služba automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. V rámci vytvorenia Objednávky je Objednávateľ, ktorý nie je Registrovaným užívateľom, povinný zadať údaje, ktoré od neho Portál vyžaduje (článok II body 2. alebo 3. týchto VOP) a v prípade, ak je predmetom Objednávky Produkt dodávaný fyzicky, aj adresu miesta dodania, ak je táto adresa odlišná od adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla Objednávateľa. Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia Objednávky a následné plnenie Zmluvy. Objednávateľ, ktorý je Registrovaným užívateľom, zvyčajne zadáva Objednávku prostredníctvom svojho Profilu.
 3. Zadaním Objednávky Objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s hlavnými vlastnosťami objednaného Produktu a/alebo Služieb, o ich celkovej cene v zmysle Cenníka a ostatných súvisiacich nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný Dodávateľovi uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných Dodávateľom, o dodacích podmienkach a predpokladanej lehote, v ktorej má byť Produkt a/alebo Služba dodaná. Táto lehota je uvedená v týchto VOP, pokiaľ nie je v Objednávke uvedené inak.
 4. Po zadaní Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme Dodávateľa a Objednávateľ o tom dostane potvrdzujúci e-mail. Po odstránení jej prípadných vád Dodávateľ Objednávateľa informuje e-mailovým oznámením o akceptácii Objednávky. Toto e-mailové oznámenie o akceptácii Objednávky je akceptáciou návrhu Objednávateľa na uzavretie Zmluvy. Zmluva je platná a účinná okamihom doručenia e-mailového oznámenia o akceptácii Objednávky na e-mailovú adresu Objednávateľa.
 5. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že súčasťou každej jeho Objednávky je súhlas s týmito VOP.
 6. Prostredníctvom Portálu má Objednávateľ prístup k informáciám o stave jeho Objednávky (najmä jej zadanie, úhrada, akceptácia, pri Knihe alebo inom tovare aj expedovanie) po autorizácii jeho prihlasovacími údajmi.
 7. Pri objednávke Konzultácie a Mentoringu si Objednávateľ môže prostredníctvom Portálu zarezervovať prvý termín poskytnutia tejto Služby.

Článok IV
Platobné podmienky a fakturácia

 1. Zadanú Objednávku je Objednávateľ povinný do troch dní vyplatiť, inak stráca platnosť. Dodávateľ je oprávnený túto lehotu Objednávateľovi jednostranne predĺžiť, o čom ho informuje e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu Objednávateľa bez zbytočného odkladu po zadaní Objednávky, najneskôr pred uplynutím lehoty platnosti Objednávky podľa predchádzajúcej vety.
 2. Na zaplatenie Objednávky má Objednávateľ viaceré možnosti úhrady. Najrýchlejšou formou úhrady sú platobné brány vybraných platobných inštitúcií prostredníctvom zadania platobnej karty. V prípade použitia uvedených platobných metód/služieb sa uskutočnenie platby realizuje v súlade s ich podmienkami. Cenu za Konzultáciu a Mentoring a opakovanú platbu ceny za Predplatený obsah je možné vyplatiť len platobnou kartou.
 3. Po zadaní Objednávky Dodávateľ e-mailom vyzve Objednávateľa na úhradu ceny špecifikovanej v Objednávke, a to zaslaním platobnej inštrukcie na jej úhradu.
 4. Objednávateľ zadaním Objednávky s určením platby prostredníctvom platobnej karty vyhlasuje, že je držiteľom platobnej karty, ktorú použije alebo zadá na jednorazovú alebo opakovanú platbu, resp. že má právo túto platobnú kartu používať na účely určené v týchto VOP. Platobná karta bude akceptovaná iba v prípade, ak táto platobná karta bude vydavateľom platobnej karty pozitívne autorizovaná. Pre účely úspešnej akceptácie platobnej karty musí táto platobná karta podporovať službu podľa týchto VOP vydavateľom platobnej karty.
 5. Použitím alebo zadaním platobnej karty v súlade s bodom 4. tohto článku VOP Objednávateľ súhlasí so zaúčtovaním platby/platieb z tejto platobnej karty v určenej výške v prospech Dodávateľa.
 6. Na účely bodu 1. tohto článku VOP sa vyplatením Objednávky pri jej platbe platobnou kartou alebo platobnými metódami/službami špecifikovanými v bode 2. tohto článku VOP považuje úspešná autorizácia platobnej karty alebo platobnej metódy/služby.
 7. Ak nie je v týchto VOP uvedené inak, ďalšou možnosťou platby Objednávky je manuálna úhrada určenej ceny bankovým prevodom alebo priamym vkladom v banke, kde má Dodávateľ vedený bankový účet. Tento bankový účet je uvedený na Portáli a je tiež špecifikovaný v platobnej inštrukcii zasielanej e-mailom, ktorej súčasťou je zálohová faktúra. V tejto platobnej inštrukcii a zálohovej faktúre je tiež uvedený variabilný symbol, ktorými musí byť prevádzaná alebo vkladaná platba označená. V prípade, že Objednávateľ ju takýmto spôsobom neoznačí, Dodávateľ nebude vedieť platbu identifikovať a v dôsledku toho nezodpovedá za nedodanie Produktu a/alebo neposkytnutie Služby Objednávateľovi.
 8. Na účely bodu 1. tohto článku VOP sa vyplatením Objednávky prevádzanou alebo vkladanou platbou podľa bodu 7. tohto článku VOP považuje pripísanie tejto platby na bankový účet Dodávateľa za podmienky, že je správne označená variabilným symbolom.
 9. Opakovaná platba ceny za Predplatený obsah môže byť uhradená len platobnou kartou. Údaje o tejto platobnej karte zadá Objednávateľ do svojho Profilu, kde k nim bude mať prístup Dodávateľ. V prípade Zmluvy, ktorej predmetom je Predplatený obsah, zašle Dodávateľ minimálne 5 dní pred splatnosťou opakovanej platby ceny za Predplatený obsah Objednávateľovi e-mail s upozornením na splatnosť opakovanej platby. Opakovaná platba ceny sa mu v deň jej splatnosti automaticky zúčtuje z platobnej karty zadanej v Profile a e-mailom mu bude zaslaná zodpovedajúca faktúra. Ustanovenia tohto článku sa inak použijú primerane.
 10. Ak nebude Zmluva platne uzatvorená alebo bude od počiatku zrušená najmä v dôsledku odstúpenia od nej ktorejkoľvek zmluvnou stranou a Dodávateľ z akéhokoľvek dôvodu získa plnenie od Objednávateľa, zaväzuje sa toto plnenie Objednávateľovi vrátiť s využitím rovnakej platobnej metódy, akú použil Objednávateľ a ak to nebude možné, inou formou po dohode s Objednávateľom.
 11. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou dlžnej čiastky je Dodávateľ oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania a v prípade Spotrebiteľa vo výške určenej všeobecne záväzným právnym predpisom; zároveň je oprávnený až do zaplatenia dlžnej čiastky, odložiť svoje plnenie zo Zmluvy alebo Zmluvu s Objednávateľom vôbec neuzatvoriť.
 12. Po úhrade celej sumy uvedenej v platobnej inštrukcii (zálohovej faktúre) alebo po úhrade každej opakovanej platby ceny za Predplatený obsah podľa bodu 9. tohto článku vystaví Dodávateľ faktúru v elektronickej podobe a pošle ju e-mailom Objednávateľovi.
 13. Námietky Objednávateľa voči vystaveným faktúram je Objednávateľ povinný uplatniť u Dodávateľa písomne e-mailom, a to do 7 dní odo dňa, keď mu bola príslušná faktúra doručená.Námietky Objednávateľa voči vystaveným faktúram je Objednávateľ povinný uplatniť u Dodávateľa písomne e-mailom, a to do 7 dní odo dňa, keď mu bola príslušná faktúra doručená.
 14. Dodávateľ vracia Objednávateľovi finančné čiastky iba v prípade, ak sú v jednotlivom prípade vyššie ako 1 €.

Článok V
Dodanie Knihy alebo iného tovaru

 1. Ak je predmetom Objednávky Kniha, Dodávateľ si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu jej ceny zverejnenej v Cenníku, a to v prípade, ak po doručení Objednávky Dodávateľovi došlo k zmene ceny Knihy u obchodných partnerov Dodávateľa, od ktorých Dodávateľ Knihu nakupuje. V takom prípade ešte pred e-mailovým oznámením o akceptácii Objednávky oznámi Dodávateľ Objednávateľovi novú cenu Knihy a k uzatvoreniu Zmluvy dôjde až vtedy, keď Objednávateľ túto zmenu ceny akceptuje buď prostredníctvom Portálu alebo zaslaním e-mailu s rovnakým obsahom Dodávateľovi.
 2. Ak je predmetom Zmluvy Kniha, miestom jej dodania je sídlo, bydlisko alebo miesto podnikania Objednávateľa uvedené v Objednávke, ibaže Objednávateľ zadá v Objednávke inú adresu. Prepravu Knihy na miesto dodania zabezpečí Dodávateľ s využitím služieb doručujúcich subjektov (zmluvný prepravca, poštový podnik alebo kuriérska služba). Cena tejto prepravy sa fakturuje osobitne a je uvedená v Cenníku.
 3. Ak je predmetom Zmluvy Kniha, vlastnícke právo k nej sa prevádza z Dodávateľa na Objednávateľa ku dňu jej odovzdania Objednávateľovi v mieste dodania, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pokiaľ si Objednávateľ neprevezme Knihu v mieste dodania ani v lehote 7 dní po jej dodaní do tohto miesta, Kniha sa vráti späť Dodávateľovi. Dodávateľ neumožňuje Objednávateľovi prevziať Knihu v mieste svojho sídla, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Po vrátení neprevzatej Knihy späť Dodávateľovi má Dodávateľ práva a povinnosti uschovávateľa, nie je však povinný Knihu opätovne zasielať Objednávateľovi. Za úschovu Knihy po dobu dlhšiu než 30 dní je Dodávateľ oprávnený účtovať si skladovací poplatok vo výške uvedenej v Cenníku. Dodávateľ po predchádzajúcej úhrade manipulačného poplatku uvedeného v Cenníku umožní Objednávateľovi, aby Knihu prevzal ním zazmluvnený doručujúci subjekt za účelom jej dodania na miesto určené Objednávateľom. O tomto zámere však musí Objednávateľ Dodávateľa upovedomiť aspoň tri pracovné dni pred plánovaným prevzatím.
 4. Ak je predmetom Zmluvy Kniha, Objednávateľ berie na vedomie, že predpokladaná lehota dodania uvedená v Objednávke má len orientačný charakter, t. j. Dodávateľ sa nedostane do omeškania s jej dodaním do miesta dodania, pokiaľ k nemu dôjde do 14 dní po uplynutí lehoty uvedenej v Objednávke. S predĺžením dodacej lehoty o 15 dní a viac nie je Objednávateľ povinný súhlasiť a z tohto dôvodu môže odstúpiť od Zmluvy. Dodávateľ nezodpovedá za omeškanie s dodaním Knihy spôsobené doručujúcim subjektom alebo v dôsledku uvedenia nesprávnej alebo neúplnej adresy miesta dodania, resp. nesprávneho alebo neúplného telefónneho čísla Objednávateľa.
 5. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať Knihu pri jej prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom jej prevzatie na doklade o prevzatí. Pokiaľ je zásielka Knihy viditeľne poškodená alebo zničená, Objednávateľ je povinný postupovať podľa článku VIII.
 6. Všetky práva ku Knihe sú vyhradené v prospech jej autora alebo Dodávateľa. Obsah Knihy Objednávateľ nesmie bez súhlasu majiteľa autorských práv rozmnožovať, rozširovať, kopírovať, prenášať, sťahovať alebo uchovávať na nijakom prostriedku uchovávania za nijakým účelom bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa autorských práv. Obsah Knihy nesmie byť bez súhlasu majiteľa autorských práv pozmeňovaný, upravovaný, spracovaný a ani nesmie byť do tohto obsahu neoprávnené zo strany tretích osôb zasahované. Kniha a jej obsah môžu byť použité pre účely a vlastnú potrebu Objednávateľa, nie však už tretích osôb a nesmú byť ani používané na komerčné účely.
 7. Ustanovenia bodov 1. až 6. tohto článku sa obdobne použijú, ak je predmetom Zmluvy iný tovar než Kniha.

Článok VI
Licenčné práva k Elektronickému dokumentu a predmetom autorského práva, ktoré sú súčasťou Predplateného obsahu

 1. Obsah Elektronického dokumentu je chránený autorským právom alebo je predmetom samostatnej ochrany ako know-how. Na Portáli je vyznačené, ktorý Elektronický dokument alebo ktorá jeho časť je predmetom autorských práv. Osobou oprávnenou z týchto práv je Dodávateľ alebo tretia osoba, ktorá Dodávateľovi udelila licenčné oprávnenie Elektronický dokument za odplatu alebo bezodplatne distribuovať.
 2. Elektronický dokument dodá Dodávateľ Objednávateľovi buď za odplatu uvedenú v Cenníku alebo bezodplatne, vždy však len na základe Objednávky Objednávateľa.
 3. Elektronický dokument dodá Dodávateľ Objednávateľovi bez zbytočného odkladu po uzatvorení Zmluvy, najneskôr do 3 pracovných dní, a to buď tak, že mu
 4. Elektronický dokument zašle do e-mailu alebo tak, že mu umožní stiahnutie Elektronického dokumentu z Portálu.
 5. K Elektronickému dokumentu vykonáva výlučné autorské práva Dodávateľ alebo jeho pôvodca, ktorý časť licenčných práv k Elektronickému dokumentu preniesol na Dodávateľa. Objednávateľ nie je oprávnený udeliť na používanie Elektronického dokumentu sublicenciu akejkoľvek tretej osobe. Za udelenie sublicencie sa nepovažuje prípad, kedy Objednávateľ umožní tretej osobe čítať Elektronický dokument na svojom zariadení. Objednávateľ však v takom prípade zodpovedá za akékoľvek konanie alebo opomenutie tejto tretej osoby. Objednávateľ tiež zodpovedá za škodu spôsobenú Dodávateľovi v dôsledku toho, že akýkoľvek vírus, malware, stopovací program alebo iný škodlivý softvér sa dostane zo zariadenia Objednávateľa na servre používané Dodávateľom, či už pri sťahovaní Elektronického dokumentu, doručení e-mailu alebo v inej súvislosti pri diaľkovom prepojení zariadenia Objednávateľa so servrami používanými Dodávateľom.
 6. Objednávateľ nie je oprávnený Elektronický dokument analyzovať, meniť, upravovať, a dopĺňať, rozmnožovať, spracovávať, upravovať, distribuovať, vyhotovovať preklad Elektronického dokumentu zo strojového kódu do zdrojového jazyka, dekompilovať, vykonávať reverzné inžinierstvo, ani voľne modifikovať, ani adaptovať Elektronický dokument podľa svojej potreby, a to ani prostredníctvom tretích osôb. Rovnako nie je Objednávateľ oprávnený vyhotoviť záložnú rozmnoženinu Elektronického dokumentu, a to ani prostredníctvom tretích osôb. Objednávateľ nie je oprávnený preskúmať ani testovať funkčnosť Elektronického dokumentu v neštandardných situáciách ani ktorýkoľvek jeho prvok za účelom zistenia princípov, na ktorých bol Elektronický dokument založený a vytvorený.
 7. Objednávateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa autorských práv alebo know-how Elektronický dokument rozmnožovať, rozširovať, kopírovať, prenášať, sťahovať alebo uchovávať na akomkoľvek prostriedku uchovávania za akýmkoľvek účelom. Obsah Elektronického dokumentu nesmie byť bez súhlasu majiteľa autorských práv pozmeňovaný, upravovaný, spracovaný a ani nesmie byť do tohto obsahu neoprávnene zo strany tretích osôb zasahované.
 8. Nadobudnutím účinnosti Zmluvy získava Objednávateľ právo používať Elektronický dokument v zmysle Zmluvy a týchto VOP (licencia). Nadobudnutím účinnosti Zmluvy však Užívateľ nenadobúda vlastnícke právo, ani žiadne majetkové ani osobnostné práva k Elektronickému dokumentu, k softvéru, na základe ktorého bol Elektronický dokument vytvorený ani k žiadnej ich súčasti.
 9. Územný rozsah licencie je celý svet. Časový rozsah licencie je neobmedzený a platí odo dňa účinnosti Zmluvy. Licencia na používanie Elektronického dokumentu je poskytovaná ako nevýhradná.
 10. Elektronický dokument môže mať podobu e-knihy; v takom prípade sa naň obdobne použijú ustanovenia článku V bodu 6. týchto VOP.
 11. Spotrebiteľ vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti podľa § 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z. z., t. j. že zaslaním Objednávky súhlasí s tým, že doručením Elektronického dokumentu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.
 12. Obdobný režim ako pre Elektronický dokument a pre On-line kurz (článok VII body 4. a 5. týchto VOP) platí aj pre elektronické dokumenty, videá, podcasty a iné predmety autorského práva, ktoré sú súčasťou Predplateného obsahu.

Článok VII
Poskytovanie Služieb

 1. V rámci poskytovania Služieb Dodávateľ ponúka Objednávateľovi On-line kurzy, Konzultácie, Mentoring a Predplatený obsah on-line, zvyčajne prostredníctvom Portálu. Vo vzťahu k Službám na mieru je možné si prostredníctvom Portálu len objednať cenovú ponuku, keďže ich cena nie je stanovená v Cenníku. Služby na mieru sa neposkytujú prostredníctvom Portálu. Služby sú ponúkané ako jednorazové alebo opakované za odplatu stanovenú v Cenníku.
 2. Bez zbytočného odkladu po uzatvorení Zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie On-line kurzu, nie však skôr ako v deň zaplatenia Objednávky (článok IV body 6. a 8. týchto VOP), umožní Dodávateľ Objednávateľovi, ktorý je Registrovaným užívateľom, vzdialený prístup k Portálu.
 3. Vzdialený prístup k On-line kurzu sa poskytuje na obdobie, počas ktorého je On-line kurz umiestnený na Portáli, minimálne však na obdobie 1 roka, ak sa Dodávateľ nedohodne s Objednávateľom inak.
 4. On-line kurz je chránený autorským právom alebo je predmetom samostatnej ochrany ako know-how. Na Portáli je vyznačené, ktorý On-line kurz alebo ktorá jeho časť je predmetom autorských práv. Osobou oprávnenou z týchto práv je Dodávateľ alebo tretia osoba, ktorá Dodávateľovi udelila licenčné oprávnenie On-line kurz na komerčnej báze sprístupňovať.
 5. Objednávateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa autorských práv alebo know-how obsah On-line kurzu zvukovo alebo obrazovo zaznamenávať, rozmnožovať, rozširovať, kopírovať, prenášať, sťahovať alebo uchovávať na akomkoľvek prostriedku uchovávania za akýmkoľvek účelom. Obsah On-line kurzu nesmie byť bez súhlasu majiteľa autorských práv pozmeňovaný, upravovaný, spracovaný a ani nesmie byť do tohto obsahu neoprávnene zo strany Objednávateľa alebo tretích osôb zasahované.
 6. Konzultácia a Mentoring sú v trvaní podľa špecifikácie v označení Služby. Pokiaľ sa Konzultácia a Mentoring realizujú on-line, uskutočňujú sa prostredníctvom platformy Zoom, ak sa Dodávateľ nedohodne s Objednávateľom inak. Pokiaľ sa Konzultácia alebo Mentoring realizuje osobne, uskutočňuje sa v prevádzkových priestoroch Dodávateľa alebo Objednávateľa, ak sa Dodávateľ nedohodne s Objednávateľom inak.
 7. Informácie poskytované Dodávateľom prostredníctvom Konzultácie alebo Mentoringu sú predmetom know-how Dodávateľa. Objednávateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa obsah Konzultácie alebo Mentoringu zvukovo alebo obrazovo zaznamenávať, rozmnožovať, rozširovať, kopírovať, prenášať, sťahovať alebo uchovávať na akomkoľvek prostriedku uchovávania za akýmkoľvek účelom. Obsah Konzultácie alebo Mentoringu nesmie byť bez súhlasu Dodávateľa pozmeňovaný, upravovaný, spracovaný a ani nesmie byť do tohto obsahu neoprávnene zo strany Objednávateľa alebo tretích osôb zasahované.
 8. Bez zbytočného odkladu po uzatvorení Zmluvy, ktorej predmetom je Konzultácia, nie však skôr ako v deň zaplatenia Objednávky (článok IV body 6. a 8. týchto VOP), sa Dodávateľ zaväzuje telefonicky kontaktovať Objednávateľa, aby si s ním potvrdil alebo zarezervoval spoločnú Konzultáciu. Do 3 pracovných dní po potvrdení termínu spoločnej Konzultácie zašle Dodávateľ Objednávateľovi e-mailom Holistický dotazník s tým, že Objednávateľ má čas minimálne 5 pracovných dní na jeho vyplnenie a odoslanie späť Dodávateľovi, najneskôr by však mal byť Dodávateľovi doručený 2 pracovné dni pred (prvou) konzultáciou. Holistický dotazník je fakultatívnou, nie obligatórnou pomôckou pri Konzultácii, takže jeho nevyplnenie alebo nezaslanie Objednávateľom Dodávateľovi včas nie je prekážkou uskutočnenia Konzultácie.
 9. Bez zbytočného odkladu po uzatvorení Zmluvy, ktorej predmetom je Mentoring, nie však skôr ako v deň zaplatenia Objednávky (článok IV body 6. a 8. týchto VOP), sa Dodávateľ zaväzuje telefonicky kontaktovať Objednávateľa, aby si s ním potvrdil alebo zarezervoval prvú spoločnú konzultáciu v rámci Mentoringu. Do 4 pracovných dní po potvrdení termínu spoločnej konzultácie zašle Dodávateľ Objednávateľovi e-mailom Holistický dotazník s tým, že Objednávateľ má čas minimálne 7 pracovných dní na jeho vyplnenie a odoslanie späť Dodávateľovi, najneskôr by však mal byť Dodávateľovi doručený 4 pracovné dni pred (prvou) konzultáciou. Holistický dotazník je fakultatívnou, nie obligatórnou pomôckou v rámci Mentoringu, takže jeho nevyplnenie alebo nezaslanie Objednávateľom Dodávateľovi včas nie je prekážkou uskutočnenia konzultácií v rámci Mentoringu. Ďalšie konzultácie v rámci Mentoringu si Objednávateľ s Dodávateľom dohadujú individuálne.
 10. Na prekročenie času konzultácie v rámci Konzultácií a Mentoringu uvedeného v Cenníku vždy Dodávateľ Objednávateľa vopred upozorní. V konzultácii možno pokračovať len sú súhlasom Objednávateľa.
 11. Ak Objednávateľ umožní tretej osobe prístup k Službe prostredníctvom svojho zariadenia, zodpovedá za akékoľvek konanie alebo opomenutie tejto tretej osoby. Objednávateľ tiež zodpovedá za škodu spôsobenú Dodávateľovi v dôsledku toho, že akýkoľvek vírus, malware, stopovací program alebo iný škodlivý softvér sa dostane zo zariadenia Objednávateľa na servre používané Dodávateľom, či už pri vzdialenom pristupovaní k On-line kurzu alebo v inej súvislosti pri diaľkovom prepojení zariadenia Objednávateľa so servrami používanými Dodávateľom.
 12. Spotrebiteľ vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti podľa § 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z. z., t. j. že zaslaním Objednávky súhlasí s tým, že začatím poskytovania Služby stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.

Článok VIII Postupy uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Objedná

 1. Reklamácie je možné uplatniť len v prípade Produktov a Služieb, ktoré Dodávateľ poskytol Objednávateľovi za odplatu.
 2. Dodávateľ zodpovedá len za také vady Produktu a On-line kurzu, ktoré tieto mali v čase ich dodania Objednávateľovi. Skutočnosť, že Produkt alebo Služba Objednávateľovi nepomohli zrealizovať jeho zámery alebo predstavy, nie je dôvodom reklamácie.
 3. Záručná doba Produktu a On-line kurzu je v prípade ich dodania Spotrebiteľovi 24 mesiacov a v prípade ich dodania Objednávateľovi, ktorý nie je Spotrebiteľom, 12 mesiacov a začína plynúť od dátumu ich dodania. Ak je výsledkom reklamačného konania dodanie nového Produktu alebo On-line kurzu, začne plynúť záručná doba znova od dodania nového Produktu alebo On-line kurzu. Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 4. Objednávateľ je povinný Knihu alebo iný dodaný tovar vizuálne skontrolovať pri jej prevzatí od doručovateľa. Má právo Knihu neprevziať vtedy, ak je na nej alebo na jej obale viditeľné mechanické poškodenie alebo ak je balenie Knihy neúplné. V takomto prípade je Objednávateľ povinný spísať s doručovateľom protokol o reklamácií a zásielku odmietnuť prevziať.
 5. Mechanické poškodenie Knihy v neporušenom obale je Objednávateľ povinný okamžite, najneskôr v nasledujúci deň po jej prevzatí e-mailom oznámiť Dodávateľovi spolu s fotodokumentáciou poškodenia a návrhom vyriešenia reklamácie (dodanie náhradnej Knihy alebo poskytnutie zľavy z kúpnej ceny). Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť Dodávateľom akceptované.
 6. Pokiaľ Objednávateľ žiada reklamáciu mechanického poškodenia Knihy v neporušenom obale vyriešiť zľavou z kúpnej ceny Knihy a Dodávateľ s týmto riešením súhlasil, vráti Objednávateľovi finančnú čiastku zodpovedajúcu poskytnutej zľave s využitím rovnakej platobnej metódy, akú použil Objednávateľ a ak to nebude možné, inou formou po dohode s Objednávateľom.
 7. Pokiaľ Objednávateľ žiada reklamáciu mechanického poškodenia Knihy v neporušenom obale vyriešiť dodaním náhradnej Knihy, je Objednávateľ povinný najneskôr v lehote 5 pracovných dní po dodaní Knihy zaslať poškodenú Knihu späť Dodávateľovi na jeho náklady. Kým Objednávateľ Knihu nezašle späť Dodávateľovi, je povinný ju nepoužívať. Ak s požiadavkou Objednávateľa Dodávateľ súhlasí, vybaví reklamáciu tak, že dodá Objednávateľovi novú Knihu rovnakého druhu postupom podľa článku V.
 8. Dodávateľ nezodpovedá za vady Knihy, ku ktorým došlo mechanickým poškodením Knihy po jej prevzatí, používaním Knihy v nevhodných podmienkach (najmä chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie a pod.), poškodením Knihy živelnou pohromou alebo inou okolnosťou vyššej moci.
 9. Ustanovenia bodov 4. až 8. tohto článku sa v prípade zjavnej vady Elektronického dokumentu, ako aj iných predmetov autorského práva, ktoré sú súčasťou Predplateného obsahu (napr. ak je zaslaný vo formáte, ktorý nevie Objednávateľ otvoriť), použijú primerane.
 10. Zjavné vady môžu nastať aj v prípade Služieb, ale nie je ich možné uplatniť vo vzťahu k obsahu On-line kurzu, Konzultácie alebo Mentoringu, iba vo vzťahu k ich neuskutočneniu alebo problémom s prístupom k nim alebo spojením, pokiaľ tieto problémy nastali na strane Dodávateľa. Reklamácie zjavných vád z tohto dôvodu vyrieši Dodávateľ zvyčajne tým spôsobom, že k On-line kurzu zriadi Objednávateľovi opätovne prístup bez zbytočného odkladu po uznaní reklamácie a Konzultáciu alebo Mentoring s Objednávateľom zrealizuje opätovne. Ustanovenia článku VII sa použijú primerane.
 11. Ak Objednávateľ zistí skrytú vadu Produktu alebo On-line kurzu (chýbajúcu stranu v Knihe, chýbajúci text v Elektronickom alebo inom dokumente, chýbajúcu časť záznamu v On-line kurze), je povinný ju okamžite po zistení reklamovať u Dodávateľa zaslaním e-mailu s popisom a preukázaním vady (v prípade vady Knihy fotodokumentáciou, v prípade vady Elektronického alebo iného dokumentu jeho priložením k e-mailu, pokiaľ mu bol predtým zaslaný) a návrhom vyriešenia reklamácie (dodanie náhradného Produktu, resp. On-line kurzu alebo poskytnutie zľavy).
 12. Pokiaľ Objednávateľ žiada reklamáciu skrytej vady Produktu alebo On-line kurzu vyriešiť zľavou a Dodávateľ s týmto riešením súhlasil, vráti Objednávateľovi finančnú čiastku zodpovedajúcu poskytnutej zľave s využitím rovnakej platobnej metódy, akú použil Objednávateľ a ak to nebude možné, inou formou po dohode s Objednávateľom.
 13. Pokiaľ Objednávateľ žiada reklamáciu skrytej vady Produktu alebo On-line kurzu vyriešiť dodaním náhradného Produktu alebo On-line kurzu, je Objednávateľ povinný najneskôr v lehote 3 pracovných dní po zistení skrytej vady oznámiť túto skutočnosť Dodávateľovi e-mailom alebo inou vhodnou formou predtým zaslaný Elektronický alebo iný dokument (pokiaľ sa tak nestalo už pri reklamácii), resp. zaslať vadnú Knihu späť Dodávateľovi na jeho náklady. Kým Objednávateľ Knihu nezašle späť Dodávateľovi, je povinný ju nepoužívať. Ak s požiadavkou Objednávateľa Dodávateľ súhlasí, vybaví reklamáciu tak, že zašle alebo inak sprístupní Objednávateľovi nový Elektronický alebo iný dokument rovnakého druhu alebo mu umožní stiahnutie Elektronického alebo iného dokumentu rovnakého druhu z Portálu spôsobom a postupom podľa článku VI alebo mu umožní vzdialený prístup k On-line kurzu spôsobom a postupom podľa článku VII, resp. dodá Objednávateľovi novú Knihu rovnakého druhu v lehotách a postupom podľa článku V.
 14. V prípade, ak sa na konzultácii v rámci Konzultácie alebo Mentoringu Objednávateľ nezúčastní, má nárok na náhradný termín. Ak sa však nedostaví ani na náhradnú konzultáciu, má napriek tomu Dodávateľ za túto konzultáciu nárok na odplatu. V prípade, ak sa na konzultácii v rámci Konzultácie alebo Mentoringu nezúčastní Dodávateľ, má právo požadovať od Objednávateľa konzultáciu v náhradnom termíne. Ak sa však Dodávateľ nedostaví ani na náhradnú konzultáciu, má povinnosť vrátiť Objednávateľovi odplatu za túto konzultáciu.
 15. Na žiadosť Dodávateľa je Objednávateľ pri reklamácii povinný predložiť doklad o zaplatení alebo iným dôveryhodným spôsobom preukázať, že je oprávnený reklamáciu uplatniť.
 16. Po uplatnení reklamácie je Objednávateľovi vydané o tom písomné potvrdenie a zaslané na jeho e-mailovú adresu. Na vyriešenie reklamácie má Dodávateľ lehotu 30 dní. O vybavení reklamácie informuje Dodávateľ Objednávateľa zaslaním písomnej informácie na jeho e-mailovú adresu.
 17. Pokiaľ Objednávateľovi vznikne povinnosť prevziať reklamovanú Knihu bez ohľadu na spôsob vybavenia reklamácie od Dodávateľa alebo ho Dodávateľ v súlade s platnými právnymi predpismi vyzval na prevzatie Knihy, Dodávateľ mu Knihu zašle na ním určenú adresu na náklady Objednávateľa; článok V body 2. a 3. sa použijú primerane. Objednávateľ namiesto toho môže dať Dodávateľovi písomný súhlas na ekologickú likvidáciu reklamovanej Knihy. Týmto súhlasom sa Objednávateľ zbavuje povinnosti prevzatia reklamovanej Knihy, a to na náklady Dodávateľa.
 18. Pokiaľ reklamuje vadu Spotrebiteľ, má popri práve žiadať zľavu alebo dodanie nového Produktu, resp. opätovné umožnenie vzdialeného prístupu k On-line kurzu tiež právo od Zmluvy odstúpiť za podmienok uvedených v zákone alebo týchto VOP. Ak Dodávateľ nevybaví reklamáciu Spotrebiteľa v lehote 30 dní od doručenia Produktu alebo preukázania vád Služby, má Spotrebiteľ nárok na dodanie náhradného Produktu (resp. umožnenie prístupu k Elektronickému dokumentu), resp. opätovné poskytnutie Služby alebo má právo odstúpiť od Zmluvy.
 19. V prípade, že Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Dodávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Dodávateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Dodávateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Dodávateľ alebo určená osoba oprávnená posudzovať vady na žiadosť Spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Spotrebiteľom, má Spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Spotrebiteľ tiež môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 20. Sťažnosti a podnety môže Objednávateľ uplatniť písomne na adrese sídla Dodávateľa uvedenej v článku I bode 1.2. alebo na e-mailovej adrese [email protected]. Odpoveď mu bude odoslaná v závislosti od formy uplatnenej sťažnosti alebo podnetu do 30 dní od prijatia.

Článok IX
Zodpovednosť za škodu

 1. Dodávateľ nie je zodpovedný za obsah tretích strán, ktorý je umiestnený na Portáli, najmä nie je zodpovedný za porušenie práv duševného a priemyselného vlastníctva a za porušenie osobnostných práv alebo ochrany dobrého mena v dôsledku zverejnenia obsahu na Portáli. Za porušenie akýchkoľvek práv iných osôb umiestnením obsahu na Portáli zodpovedá výlučne tretia osoba, ktorá je jeho pôvodcom, a nie Dodávateľ.
 2. Objednávateľ zodpovedá za pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť údajov a informácií, ktoré zadal v Objednávke.
 3. Dočasná nedostupnosť Portálu môže nastať v dôsledku okolností vyššej moci alebo z dôvodu zlyhania verejnej internetovej siete. Za nedostupnosť Portálu z týchto dôvodov Dodávateľ nezodpovedá.
 4. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadný malvér, vírus alebo škodlivé komponenty, ktoré môže obsahovať Portál, prípadne komunikácia medzi zmluvnými stranami prostredníctvom neho, ibaže by o týchto skutočnostiach mal Dodávateľ vedomosť alebo ich zavinil.
 5. Dodávateľ nepreberá zodpovednosť za žiadne aplikácie tretích osôb, ani za ich obsah, za ich zariadenia ani za ich služby alebo produkty propagované alebo podporované tretími osobami prostredníctvom Portálu. To isté platí pre webové stránky (aj keď sú s Portálom hypertextovo prelinkované), reklamy a informácie tretích osôb. Žiadne odporúčania ani informácie, ktoré Objednávateľ získa od Dodávateľa a netýkajú sa Portálu, Produktov alebo Služieb, nie sú predmetom žiadnej záruky, ktorú by Dodávateľ na seba preberal.
 6. Dodávateľ nezodpovedá za stratu alebo poškodenie dát alebo súborov Objednávateľa alebo tretích osôb, pokiaľ k tejto strate alebo poškodeniu nedošlo na servroch Poskytovateľa, ani za stratu použitia, stratu podnikateľských príležitostí, ušlý zisk a škodu na zariadeniach Objednávateľa, ktorú nezapríčinil priamo svojim konaním alebo opomenutím.
 7. Akýkoľvek nárok na náhradu škody voči Dodávateľovi, vzniknutý na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou Objednávateľovi, ktorý nie je Spotrebiteľom, je obmedzený do výšky 12-násobku ceny najdrahšieho Produktu alebo Služby, ktorá je uvedená v Cenníku platnom v čase vzniku škody.
 8. Vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti Dodávateľa v tomto článku nevylučuje zodpovednosť Dodávateľa voči Spotrebiteľovi v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti Dodávateľa v tomto článku tiež nevylučuje zodpovednosť Dodávateľa voči Objednávateľovi za úmyselné konanie, podvod, smrť alebo ujmu na zdraví.
 9. Objednávateľovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny alebo inej odplaty, ak bez zavinenia Dodávateľa zanikne Zmluva a nedôjde k využitiu Služieb alebo dodaniu Produktov ním objednaných.
 10. Dodávateľ nezodpovedá Objednávateľovi za odstúpenie od Zmluvy, ak sa tak stalo v súlade so zákonom alebo v súlade s ustanoveniami Zmluvy vrátane týchto VOP.
 11. Dodávateľ nezodpovedá Objednávateľovi za prípadnú škodu, ktorá by mu vznikla v dôsledku jednostranného deaktivovania jeho Registrácie.
 12. Dodávateľ nezodpovedá za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla Objednávateľa neoprávnenou osobou a ani za akúkoľvek škodu a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

Článok X
Zmena a zánik Zmluvy

 1. Zmluvu možno zmeniť len vzájomnou písomnou dohodou Objednávateľa a Dodávateľa. Táto dohoda môže byť uzatvorená aj prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
 2. Zmluva zanikne:
  1. ak je predmetom Zmluvy jednorazové plnenie, jej splnením (dodaním Knihy, zrealizovaním Konzultácie alebo Mentoringu),
  2. ak je predmetom Zmluvy licencia k Elektronickému alebo inému dokumentu prípadne obsahu chráneného autorským právom, uplynutím doby, na ktorú je licencia poskytnutá (čl. VI bod 8. týchto VOP) alebo uplynutím výpovednej doby,
  3. ak je predmetom Zmluvy poskytnutie prístupu k On-line kurzu, uplynutím doby prístupu (čl. VII bod 3. týchto VOP) alebo uplynutím výpovednej doby,
  4. výpoveďou ku dňu nadobudnutia účinnosti zmeny VOP, s ktorou Objednávateľ nesúhlasí (čl. XI bod 3. týchto VOP),
  5. odstúpením od Zmluvy zo strany Spotrebiteľa a zo strany Dodávateľa,
  6. deaktivovaním Registrácie, ak nie je v Dodávateľovom oznámení o deaktivovaní Registrácie uvedené inak
 3. Výpovedná doba je jeden mesiac a začne plynúť odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď je možné doručiť na e-mailovú adresu príslušnej zmluvnej strany.
 4. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Knihy alebo iného tovaru. Pri odstúpení od Zmluvy je Spotrebiteľ oprávnený použiť nasledujúci formulár: (odkaz na prílohu č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.). Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, je povinný znášať náklady na vrátenie Knihy späť Dodávateľovi.
 5. Spotrebiteľ je tiež oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch podľa čl. V ods. 4. a čl. VIII ods. 17. týchto VOP.
 6. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade vážneho porušenia povinností Objednávateľa podľa Zmluvy a týchto VOP, najmä v prípade neuhradenia dlžnej platby ani v náhradnej lehote poskytnutej mu Dodávateľom. V prípade, že predmetom Zmluvy je Predplatený obsah a v čase splatnosti pravidelnej platby ceny z platobnej karty Objednávateľa zadanej v Profile nie je možné túto platbu zrealizovať, náhradná lehota poskytnutá Dodávateľom je 7 dní od neúspešného zrealizovania príslušnej platby; o určení náhradnej lehoty, ako aj o samotnom odstúpení od Zmluvy po jej nedodržaní bude Objednávateľ informovaný e-mailovou správou.
 7. Dodávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak nie je možné z technických alebo objektívnych príčin, ktoré nastali alebo o ktorých sa dozvedel až po uzatvorení Zmluvy (napr. Kniha sa vypredala, Dodávateľ stratil licenčné alebo autorské práva k Elektronickému dokumentu alebo On-line kurzu, dlhotrvajúca pracovná neschopnosť zamestnancov alebo obchodných partnerov Dodávateľa, ktorí mali viesť Mentoring a pod.) dodať Objednávateľovi Produkt alebo poskytnúť mu Službu v stanovenej kvalite. Ak táto situácia nastane, Dodávateľ bude bezodkladne kontaktovať Objednávateľa za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade však, že Objednávateľ bude trvať na pôvodných parametroch plnenia, ktoré Dodávateľ z technických alebo objektívnych príčin nevie splniť, má Dodávateľ právo od Zmluvy odstúpiť. Následne je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní od odstúpenia od Zmluvy vrátiť Objednávateľovi ním zaplatenú cenu.
 8. Objednávateľ, ktorý nie je Spotrebiteľ, nemá právo od Zmluvy odstúpiť.
 9. Ak nie je v týchto VOP ustanovené inak, odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje od počiatku a zmluvné strany sú povinné vydať si vzájomne poskytnuté plnenia. Pred vrátením plnenia však majú zmluvné strany právo započítať si s pohľadávkou druhej zmluvnej strany svoje vlastné splatné aj nesplatné nároky voči nej, najmä nárok na náhradu škody.
 10. Keď Dodávateľ odstúpi od Zmluvy, ktorej predmetom je Predplatený obsah a ktorej zmluvnou stranou nie je Spotrebiteľ, táto Zmluva sa zrušuje od okamihu doručenia e-mailovej správy o odstúpení Objednávateľovi.
 11. Okamihom deaktivovania Registrácie zanikajú všetky neukončené, resp. trvajúce Zmluvy, ak nie je v Dodávateľovom oznámení o deaktivovaní Registrácie uvedené inak. V takom prípade Dodávateľ Objednávateľovi žiadne finančné plnenia nevracia.
 12. Objednávateľ môže svoju Registráciu na Portáli kedykoľvek jednostranne deaktivovať, a to oznámením Dodávateľovi, ktorý po tomto oznámení deaktiváciu jeho Registrácie bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní zrealizuje, alebo prostredníctvom svojho Profilu. Deaktivovanie Registrácie má za následok, že Objednávateľ nebude mať k svojmu Profilu viac prístup. Dodávateľ bude mať k Profilu Objednávateľa prístup aj naďalej, a to za účelom plnenia zákonných povinností. Po naplnení účelu spracovania údajov Objednávateľa na Profile bude Profil Dodávateľom vymazaný.
 13. Dodávateľ môže deaktivovať Registráciu Objednávateľa z dôvodov podstatného porušenia Zmluvy a týchto VOP Objednávateľom, a to najmä z nasledujúcich dôvodov:
  1. porušovanie autorských práv alebo know-how Dodávateľa alebo tretích osôb,
  2. zneužívanie Portálu alebo dát z neho na neoprávnené zásahy do hardvérového alebo softvérového vybavenia Dodávateľa alebo iných osôb (hackovanie), neoprávnené získanie dôverných informácií vrátane osobných údajov (krádež údajov), na hromadné rozosielanie elektronických správ, alebo rozosielanie správ obsahujúcich dôverné informácie vrátane osobných údajov alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi, alebo ktoré môžu poškodiť dobré meno Dodávateľa alebo iných fyzických a právnických osôb,
  3. postup v rozpore so Zmluvou (vrátane týchto VOP) a/alebo dobrými mravmi, pričom na základe negatívnych ohlasov zo strany iných Objednávateľov môže byť podľa odôvodneného názoru Dodávateľa poškodené jeho dobré meno a znížená a/alebo ohrozená úroveň kvality poskytovaných Produktov alebo Služieb,
  4. využívanie automatizovaných systémov (najmä botov, robotov, modulov alebo iných automatických zariadení alebo programov na prehľadávanie alebo zbieranie obsahu Portálu) pri používaní Služieb, ktorých prístupové prostriedky nie sú poskytované Dodávateľom a i.
 14. Zánikom Zmluvy zanikajú aj všetky nezrealizované Objednávky bez ohľadu na to, v akom štádiu realizácie, resp. plnenia sú.

Článok XI
Záverečné ustanovenia

 1. Spôsob, rozsah, podmienky, účel a právny základ spracúvania osobných údajov Objednávateľa – fyzickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej konať v mene Objednávateľa – právnickej osoby upravujú Podmienky spracúvania osobných údajov, ktoré sú zverejnené tu.
 2. Objednávateľ a Dodávateľ komunikujú spolu e-mailom alebo písomnou zásielkou odosielanou prostredníctvom pošty alebo kuriérom. E-mail sa považuje doručený v okamihu doručenia do e-mailovej schránky adresáta, najneskôr však v nasledujúci deň po odoslaní, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvedel, pokiaľ bol e-mail doručený na e-mailovú adresu adresátom oznámenú druhej zmluvnej strane. Ak sa však odoslaný e-mail vráti z takejto e-mailovej adresy späť odosielateľovi ako nedoručiteľný (napr. plný mailbox, neexistujúca e-mailová adresa), príslušná správa alebo informácia sa bude doručovať vo forme písomnej zásielky a doručovať poštou alebo kuriérom. V prípade doručovania poštou alebo kuriérom sa považujú písomnosti za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky zaslanej na adresu sídla/bydliska príslušnej zmluvnej strany (v prípade Objednávateľa na adresu uvedenú pri Registrácii alebo pri zadaní Objednávky), pričom v takomto prípade sa za deň doručenia považuje siedmy deň po odovzdaní zásielky na poštovú prepravu alebo prepravu kuriérom, a to aj v prípade, že sa druhá zmluvná strana o jej doručení nedozvedela.
 3. Dodávateľ má právo tieto VOP jednostranne meniť. Dodávateľ má právo zmeniť VOP z dôvodov zmien na trhu, zmien regulačného prostredia, najmä príslušných právnych predpisov alebo zmeny obchodnej politiky. Zmenu VOP Dodávateľ oznámi Objednávateľovi na Portáli. Zmena VOP nastane vždy s účinnosťou k neskoršiemu dátumu, aby mal Objednávateľ možnosť sa s ňou zoznámiť a rozmyslieť si, či ju bude akceptovať alebo nie.
 4. Ak bude Objednávateľ aj po účinnosti zmeny VOP naďalej zadávať Objednávky, uzatvárať Zmluvy, preberať Produkty alebo využívať Služby, bude to Dodávateľ považovať za jeho súhlas so zmenou VOP. Zmluva sa v takom prípade riadi odo dňa nadobudnutia jej účinnosti novým znením VOP.
 5. Ak Objednávateľ predo dňom účinnosti zmeny VOP oznámi Dodávateľovi, že zmenu VOP neakceptuje, má právo Zmluvu ukončiť ku dňu predchádzajúcemu dňu účinnosti zmeny VOP; v takom prípade však berie na vedomie, že nemá nárok na vrátenie akejkoľvek zaplatenej odplaty od Dodávateľa.
 6. Zmluva a VOP sa riadia slovenskými právnymi predpismi, a to Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov; v prípade však, že Objednávateľom je Spotrebiteľ, riadia sa v právnych vzťahoch medzi Spotrebiteľom a Dodávateľom Občianskym zákonníkom a inými súkromnoprávnymi a verejnoprávnymi predpismi o ochrane spotrebiteľa platnými v Slovenskej republike.
 7. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 15.03.2023.

Cenník

Ceny sú uvedené s DPH
ProduktCena
online kurz ABY ZNAČKA OŽILA308 Eur
productonline kurz ŠTART DO ZNAČKY79 Eur
online kurz ZNAČKA A KONKURENCIA63 Eur
online kurz ZNAČKA A SPOTREBITEĽ111 Eur
online kurz ZNAČKA A PRÍBEH119 Eur
kniha Marketing v praxi19 Eur
kniha Neznáme príbehy úspešných značiek21,50 Eur
kartová hra Neuromarketing v praxi26 Eur
doprava online kurz0 Eur
doprava Packeta (Zasielkovňa)2,5 Eur
doprava Packeta (na adresu)5 Eur
skladovací poplatok0,5 EUR/deň
manipulačný poplatok7 Eur